Tag: isikuandmed

Privaatsuspoliitika

MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmekaitset reguleerivatest