allkirjastamine

Eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja kaasatud spetsialistide erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskusel on selge ja arusaadav missioon: populariseerida ja arendada kriisijuhtimise valdkonda.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
3. MTÜ Kriisiuuringute Keskus kui vabatahtlik ühendus kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise.
4. MTÜ Kriisiuuringute Keskus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. MTÜ Kriisiuuringute Keskus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada mõju.
6. MTÜ Kriisiuuringute Keskus kasutab oma tegevuseks projektidest, toetajatelt ja annetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskus kasutab ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esinevate valdkondlike puudujääkide vastu ning teeb selles koostööd teiste huvitatud organisatsioonidega.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus kasutab nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ja loomises ebapädevust ja ebaõiglust, teostab vajadusel huvikaitset protsesside mõjutamiseks. 

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
3. MTÜ Kriisiuuringute Keskus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas majandusaasta aruandes.

Avatus ja läbipaistvus
1. Informatsioon MTÜ Kriisiuuringute Keskuse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
3. MTÜ Kriisiuuringute Keskus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
 
Sallivus
1. MTÜ Kriisiuuringute Keskus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
2. MTÜ Kriisiuuringute Keskus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

MTÜ Kriisiuuringute Keskus loodi 2022. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada teaduspõhiselt kriisijuhtimise valdkonda ning algatada valdkondlikel teemadel ühiskondlikke debatte.

Jaga postitust: