Kriisiuuringute Keskus on Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi praktikabaas

Alates märtsist pakume Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudis õppivatele tudengitele võimalust sooritada praktika MTÜ Kriisiuuringute Keskuses. Kolmandas sektoris praktika sooritamine avab tudengitele kodanikuühiskonna organisatsioonide igapäevaelu ning võimaldab sektori toimimisest paremini aru saada.

Kriisiuuringute Keskus pakub 2023/2024. õppeaasta kevadsemestrist alates Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteaduste eriala tudengitele praktika sooritamise võimalust, mille raames saavad tudengid osaleda töökohtumiste organiseerimis- ja juhtimisprotsessides, olla koolitustel vaatleja või assistendi rollis, anda analüütilist tagasidet koostööpartneritele ja koguda sisendit kontseptsioonide koostamiseks erialaste teadmiste rakendamise läbi.

Eraldi pööratakse tähelepanu sellele, et anda praktikal olijatele ülevaade ühe tavapärase kolmanda sektori organisatsiooni toimimisest ja väljakutsetest, millega puututakse kokku mitmetasandilise koostöö raames eri riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning teiste organisatsioonidega.

“Leiame, et on oluline, et Eesti tudengid saaksid kätt proovida ka kolmanda sektori organisatsioonide, kodanikuühiskonna organisatsioonid on ideaalne praktikabaas, sest võimaldavad näha ja kogeda meie ühiskonda selle kõige ehedamas vormis rohujuuretasandilt. Eesti ühiskond ei koosne ainult avalikust ja erasektorist, väga suurt rolli mängib just kolmas sektor, mida laiemalt teatakse kui kodanikuühiskonda ja selle eestvedajat,” ütles Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.

“Kuna oleme Eesti sotsiaalvaldkonna alase teadmise ja kogemuse kompetentsikeskus, on oluline, et tudengid omandavad õpingute jooksul võimalikult laiapindse arusaama ühiskonnast ja selle eri toimijatest. Kolmas sektor esindab tihtipeale kõige aktiivsemaid ühiskonna liikmed nii kaasarääkimise, mõtlemise kui protsesside eestvedamise mõistes. Siinkohal aitab rohujuuretasandil praktiliste kogemuste omandamine instituudi lõpetajatel tööturule sisenedes ka paremini luua erinevate osapoolte ja sektoritevahelist sünergiat, mida vajame, et ühiskondlikele väljakutsetele paremini üheskoos vastu astuda,” ütles Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktor Indrek Grauberg.

MTÜ Kriisiuuringute Keskus loodi 2022. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada teaduspõhiselt kriisijuhtimise valdkonda ning algatada valdkondlikel teemadel ühiskondlikke debatte.

Foto: Tallinna Ülikool (TLÜ, 2024).

Jaga postitust: